Taotlemine

LEADER meetme 2017. a projektitaotluste vastuvõtt Lääne-Harju Koostöökogus toimub 02.-09.10.2017 kell 17.00 (II taotlusvoor) 

2017. aasta II taotlusvoorus avatud meetmed koos eelarve mahuga:

NB! Taotlemine toimub elektrooniliselt läbi PRIA e-teenuse keskkonna aadressil https://epria.pria.ee/epria/ 

Kindlasti tuleb arvestada, et portaali kasutamiseks peate te olema PRIA klient või peavad olema teile antud kliendi esindamiseks kasutusõigused! PRIA kliendiks registreerimise või kasutusõiguste määramise saate teha uues e-teenuste keskkonnas. Kindlasti ärge jätke kliendiks registreerimist või kasutusõiguste määramist viimasele minutile! Tõrgete tekkimisel küsige abi registrite osakonna infotelefonil 731 2311 või e-posti aadressil kliendiregister@pria.ee

NB! Taotlusvoor lõppeb 09.10.2017 kell 17.00!

Esitatavate dokumentide loetelu:

1. Projektitoetuse avaldus - PRIA e-teenuste keskkonnas https://epria.pria.ee/epria/ 

2. Lisadokumendid tulenevalt projekti tegevustest vastavalt LEADER määruse § 37, LHKK strateegiale ja LHKK 2017. a rakenduskavale (meetmelehed):

 • Projekti kirjeldus (LHKK vorm)
 • Toetatava tegevuse ja kavandatava investeeringu eeldatava maksumuse arvestus kululiikide kaupa (sisaldub PRIA projektitoetuse avalduses), välja arvatud juhul kui projektitaotluse esitab ühisprojekti taotleja kelle eelarve on esitatud tegevuskavas;
 • Ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku hoone ehitustegevuse puhul kavandatava ehitise maksumuse eelarve Microsoft Exceli tarkvaraga töötlevas vormingus (PRIA vorm)
 • Ehitise puhul, mille ehitamiseks taotletakse toetust alates 30 000 eurot, väljavõte põhiprojekti joonistest koos põhiprojekti seletuskirjaga juhul, kui ehitusprojekt on nõutav ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras ning kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
 • Ehitise puhul, mille ehitamiseks taotletakse toetust alla 30 000 euro, väljavõte eelprojekti joonistest koos eelprojekti seletuskirjaga juhul, kui ehitusprojekt on nõutav ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras ning kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
 • Investeeringu projekti etapile vastavalt kas projekteerimistingimused, detailplaneering, ehitusteatis, ehitusluba;
 • Taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud aruande ärakiri või kontserni puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta konsolideeritud aruande ärakiri;
 • Ühisprojekti puhul ühisprojekti tegevuskava NB! 30.12.2016 kinnitatud uus vorm (PRIA vorm);
 • Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu inventar, seade või mootorsõiduk paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Uue hoone püstitamiseks peab kavandatava hoone alune maa olema projektitoetuse taotleja omandis või on selle alusele maale projektitoetuse taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks järgnevaks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
 • Teadmussiirde projekti puhul koolitaja või koolitusfirma pädevust tõendav dokument (koolitaja CV). Koolitajal peab olema vähemalt 3 aastane kogemus projektis märgitud koolitatavas valdkonnas;
 • MTÜ-l  v.a usulised ühendused tuleb esitada mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga mittetulundusühingu liikmete nimekiri;
 • MTÜ-l tuleb esitada eelmise majandusaasta tulude jaotus ja käesoleva aasta tulude prognoos, millest nähtub avaliku sektori (riigi, kohaliku omavalitsuse või nende ühenduse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku) toetuse osakaal (vorm);
 • Investeeringuprojekti puhul hinnapakkumused koos tehniliste tingimuste loeteluga: üks hinnapakkumus, kui tegevuse maksumus on 100 kuni 5000 eurot; kolm hinnapakkumust kui tegevuse maksumus on üle 5000 euro. Ehitustegevuse hinnapakkumus tuleb esitada PRIA vormil. Muude tegevuste/teenuste hinnapäringu näidisvorm ja hinnapakkumuse näidisvorm;
 • Projektijuhi CV (Vabas vormis projektijuhi oskused ja kogemused kokkuvõtlikult - töökogemus, teadmiste omandamised jms info, mis annab veendumuse inimese sobivuse kohta seda projekti juhtima);
 • Äriplaan - taotlemisel meetmest 1.2.

Taotlemise alusdokumendid:

 Abiks taotlejale:

Küsimuste korral palun pöörduge Lääne-Harju Koostöökogu töötajate poole, oleme hea meelega abiks.