Leader toetus

LEADER on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid. Programmi nimi tuleneb lühendist, mis tähistab prantsuskeelset lauset Liaison entre actions de développement de l'economie rurale, mis tõlkes tähendab "Seosed maamajandust arendavate tegevuste vahel".

LEADER toetuse eesmärgiks Eestis on toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist ning riigieelarvest kohalikku initsiatiivi, edendades elu maapiirkonnas kohaliku koostöö kaudu, milles erinevad osapooled suunavad oma ühised jõupingutused piirkonna vajaduste kindlaksmääramiseks, nende elluviimiseks ning piirkonna võimaluste kasutamiseks.

LEADER- lähenemise üldeesmärk on tegevuspiirkondade tasakaalustatud arendamine LEADER-lähenemise põhielementide rakendamise kaudu.

LEADER-lähenemise spetsiifilised eesmärgid on järgmised:

  • ettevõtjate konkurentsivõime parandamine, eelkõige ühistel tegevustel põhinevate tegevuste rakendamise kaudu;
  • sotsiaalse kaasatuse edendamine, luues uusi töökohti, kaasates kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise ja elluviimise protsessi kohalikud elanikud ning parandades teenuste kättesaadavust muuhulgas läbi IT-teenuste parema kättesaadavuse;
  • piirkondlike eripärade parem rakendamine, sh kohaliku toidu tootmine;
  • uuenduslike lahenduste leidmise ja kasutuselevõtmise soodustamine, sh kogukonnateenuste arendamisel;
  • kohaliku tasandi valitsemise parendamine erinevate poolte kaasamise kaudu.

LEADER-meetme elluviimiseks koostatakse maapiirkonnas kohalikul algatusel põhinevad kohaliku arengu strateegiad. Strateegiate ettevalmistamise ja rakendamise eest vastutavad kohalikud tegevusgrupid. Eestis alustati laiemas ulatuses Leader-lähenemise rakendamisega 2006.a. Eestis tegutseb hetkel kokku 26 kohalikku tegevusgruppi, kes katavad ligi 99% maapiirkonnast. Tegevusgrupid korraldavad oma piirkonnas Leader meetme projektitoetuste taotluste vastuvõttu kohaliku arengu strateegia elluviimiseks. Lääne-Harju Koostöökogu on LEADER-meetme rakendajaks Lääne-Harju vallas ja Saue vallas (osaliselt).

Nimetatud spetsiifiliste eesmärkide saavutamisse panustab ka Lääne-Harju Koostöökogu strateegia 2014-2020  ja strateegia 2024-2027+