Projekti elluviijale

Projektitoetuse saaja on kohustatud:

  • Investeeringutoetuse puhul tegema investeeringu ja esitama PRIAle maksetaotluse kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2024 (v.a. liisingu puhul). 
  • Ühisprojekti puhul tegevuse ellu viima kuni nelja aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2024.
  • Eristama selgelt oma raamatupidamises projektitoetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.
  • Hindama oma hankekohuslust ja vajadusel järgima riigihangete seaduse reeglistikku. Vt riigihangete seaduse tõlgendamine ja sanktsioneerimise juhis PRIA toetuste kontekstis
  • Säilitama ja kasutama sihipäraselt projektitoetuse eest ostetud investeeringuobjekti vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest juhul kui taotleja ei ole VKE [1]. Kui taotleja on VKE, tuleb projektitoetuse eest ostetud investeeringuobjekti säilitada ja kasutada sihipäraselt vähemalt kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. NB! Ka nn pehmete tegevuste (koolitused, õppereisid, uuringud jms) toimumise tõendusmaterjal tuleb säilitada kogu järelevalveperioodi ajaks.
  • Võimaldama teostada projektitoetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida projektitoetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil ostetud vara kohapeal
  • Esitama projektitoetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet kohaliku tegevusgrupi või PRIA nõudmisel.
  • Teavitama PRIAt viivitamata kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest käibemaksuseaduse § 20 alusel kuni viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui projektitoetuse saaja on saanud toetust käibemaksu kohta.
  • Vabatahtliku tasustamata töö tegemisel täitma selle tõendamiseks töö tegija ja projektitoetuse taotleja poolt allkirjastatud päevikut, milles kajastatakse töö kirjeldus, tehtud töö maht, töö tegemise aeg, tehtava töö ühiku hind, töö tegijad, töö tegemiseks kulunud aeg ja vajaduse korral andmed vabatahtliku tasustamata töö tegemisel kasutatud masina, seadme või mootorsõiduki kohta.
  • Projekti toetusega soetatud seadmed, tehtud investeeringud ning toimuvad sündmused tähistada nõuetekohase Leader sümboolikaga.

NB! Kui projekti muutmine osutub vajalikuks, tuleb esmalt pöörduda Lääne-Harju Koostöökogu poole, kes saab anda hinnangu, kas projekti muudatus on võimalik. Kui koostöökogu projekti muudatust lubab, tuleb sellekohase kaaskirjaga avaldus esitada vanas e-PRIA keskkonnas esitatud taotluste puhul meiliaadressil leader@pria.ee, uues e-PRIA keskkonnas esitatud taotluste puhul tuleb samas keskkonnas esitada muudatustaotlus.

Täpsemad nõudmised projektitoetuse saajale: LEADER määruse § 42

[1] VKE on mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja, kes vastab komisjoni soovituse (EL) nr 361/2003, mis käsitleb mikroettevõtete ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust (ELT L 124, 20.05.2003, lk 36–41), lisas nimetatud tingimustele