Tähistamine

Tähistamine

Projekti elluviijal on kohustus projekti toetusega soetatud seadmed, tehtud investeeringud ning toimuvad sündmused tähistada nõuetekohase Leader sümboolikaga:

Eesti Leader-logo koos Euroopa Liidu Leader-logo ja Euroopa Liidu embleemiga, mille all on tekst "Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse"

Logod on leitavad Maaeluministeeriumi veebilehelt 

Tähistamise täpsed juhised on esitatud maaeluministri 22.12.2015 määruses nr 26 “Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020” 

Leader Eesti logo kasutusjuhend

Olulisemad tähelepanekud tähistamisest:

 • Logo ja embleem paigaldatakse plakatile, stendile, tahvlile, dokumendile, veebilehele, m-lahendusele, muule teabekandjale või objektile 
 • Objekt, millele ei ole logo ja embleemi paigaldatud tootmise käigus, tähistatakse kleebisega
 • Kui toetatava objekti või tegevuse eripärast tulenevalt ei ole võimalik seda logo ja embleemiga tähistada, viidatakse kirjalikult „Eesti maaelu arengukavale 2014–2020” ja EAFRD-le
 • Meenele või väiksemale töövahendile paigutatakse üksnes §-s 12 sätestatud nõuete kohane embleem
 • Tegevuse (koolitus, seminar, õppereis vms) puhul tähistab toetuse saaja logo ja embleemiga tegevuse toimumise koha selle toimumise ajavahemikuks ja tegevuse kohta käiva teavitusmaterjali vastavalt selle valmimisele
 • Logo ja embleem paigaldatakse kergesti märgatavale kohale ja ta peab olema selgelt nähtav
 • Juhul kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht, avaldatakse veebilehel lisaks logole ja embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus. (Kui toetus ületab 10 000 eurot, kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka eesmärke ja oodatavaid tulemusi.) 
 • Logo ja embleem paigaldatakse pärast objekti ostmist, kasutusse saamist või ehitus- või muu tegevusega alustamist
 • Logo ja embleemi kasutatakse üksnes objektil, mis on toetuse abil rahastatud või mis on seotud toetuse andmisest või kasutamisest teavitamisega
 • Paigaldatud tähistus peab säilima vähemalt viis aastat viimase toetusosa väljamaksmisest arvates. Kui kleebis, plakat, stend või tahvel, millele logo ja embleem on paigutatud, saab kahjustada enne tähtaja möödumist, asendatakse see uuega.

Plakati kasutamine:

 • Kui toetus ületab 10 000 eurot, paigaldatakse toetatava objekti või tegevuse asukohta avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta logoga ja embleemiga plakat. Kui plakatit ei ole võimalik paigaldada objekti või tegevuse asukohta, võib selle paigaldada taotleja esindusruumi või rajatisele.
 • Plakat peab olema üleval toetatava objekti või tegevuse abikõlblikkuse perioodil. Kui plakatit kasutatakse üksiktegevusest teavitamiseks, hoitakse plakat üleval tegevuse toimumise ajal.
 • Plakat peab olema suurusega vähemalt A3 ning sellel peab asetsema logo koos embleemiga, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti plakati pindalast, ja projekti nimetus, mis moodustab plakati kõrgusest vähemalt 30 protsenti. Plakat võib olla vertikaalne või horisontaalne. Kui plakatit kasutatakse välitingimustes, peab see olema tehtud vastupidavast ja ilmastikukindlast materjalist.
 • Plakatil võib esitada ka muud teavet.

Abiks: Täidetav A3 suuruses plakat .doc formaadis NB! Jälgi nõudeid logode ja projekti nimetuse suuruse kohta!

Tahvli kasutamine:

 • Kui toetus ületab 50 000 eurot, tähistatakse toetatav objekt või tegevus selgitava tahvliga. Kui tahvlit ei ole võimalik paigaldada objekti või tegevuse asukohta, võib selle paigutada taotleja esindusruumi või rajatisele.
 • Kui tahvli kasutamine toetatava objekti või tegevuse asukohas on keelatud või kui see on muul põhjusel võimatu, kasutatakse plakatit kohas, kus see täidab kõige paremini avalikkuse teavitamise eesmärki.
 • Tahvel võib olla vertikaalne või horisontaalne
 • Tahvli kasutamisel peab järgima järgmisi nõudeid:
  • tahvel paigaldatakse avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta, mis asub objekti küljes või objekti või tegevuse vahetus läheduses;
  • tahvlile paigutatakse logo ja embleem, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti tahvli pindalast;
  • tahvlile märgitakse objekti või tegevuse nimetus ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30 protsenti tahvli kõrgusest;
  • tahvli minimaalne suurus on 500 × 300 millimeetrit;
  • kui tahvlit kasutatakse välitingimustes, peab see olema tehtud vastupidavast ja ilmastikukindlast materjalist
  • tahvlil võib esitada ka muud teavet.