2024 meetmete info ja abiks taotlejale

Lääne-Harju Koostöökogu annab teada, et 2024 taotlusvoorud toimuvad:

11.03 - 18.03.2024 kell 17.00 e-PRIA keskkonnas. Meede 2 KOGUKOND ja Meede 3 ETTEVÕTLUS

16.09 - 23.09.2024 kell 17.00 e-PRIA keskkonnas. Meede 1 ELUKESKKOND ja Meede 3 ETTEVÕTLUS

NB! Taotlusvoor on taotlemiseks avatud kuni vooru viimase päeva kella 17.00ni! Hilinenud taotlusi ei ole võimalik e-teenuste keskkonnas esitada!
 

Lisainfo projektitaotlejale:

Taotlust saab esitada ehitustegevuseks (va. meede 2  Kogukond), näiteks hoone renoveerimiseks, juurdeehituseks või uue hoone ehitamiseks. Selleks, et ehitustegevuseks projektitaotlust esitada, peab projekt või projektiidee olema eelnevalt vallaga kirjalikult kooskõlastatud ja täpsustatud ehitusteatise või ehitusloa saamise tingimused.
Lisaks saab projektitaotlust esitada seadmete, inventari vm juriidilise isiku põhivara koosseisu ostuks. Hinnapakkumused on vajalikud kõikidele tegevustele.


Projekt peab olema ellu viidud kahe aasta jooksul. Selleks ajaks peab olema esitatud epria keskkonnas kogu vajalik dokumentatsioon (üleandmisakt, foto, vms) projekti kohta maksetaotluse vormil.
Maksetaotlust saab esitada neli korda kahe aasta jooksul alates PRIA rahastusotsuse tegemisest. 
Ehitustegevuse korral peab olema esimese maksetaotluse esitamisel ehitusluba ja viimase maksetaotluse esitamisel kasutusluba. Dokumente võib esitada ka korraga ühe maksetaotlusena.
 

NB! Taotlemine toimub elektrooniliselt läbi PRIA UUE e-teenuse keskkonna aadressil https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login

Kindlasti tuleb arvestada, et portaali kasutamiseks peate te olema PRIA klient või peavad olema teile antud kliendi esindamiseks kasutusõigused! Kindlasti ärge jätke kliendiks registreerimist või kasutusõiguste määramist viimasele minutile! Tõrgete tekkimisel küsige abi registrite osakonna infotelefonil 731 2311 või e-posti aadressil kliendiregister@pria.ee.

Juhendid uues e-prias tegutsemiseks:

Esitatavate dokumentide loetelu:

 1. Projektitoetuse avaldus esitatakse PRIA e-teenuste keskkonnas.
 2. Vastavalt LEADER määruse § 29, LHKK strateegiale ja LHKK 2024. a rakenduskavale, esitatakse projektitoetuse avalduse juurde lisadokumendid tulenevalt projekti tegevustest:
  • Projekti kirjeldus: eesmärgid, tegevused vastavalt hindamiskriteeriumitele kirjeldada e-PRIAs - abiks: projektiidee formuleerimiseks
  • Taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta aruanne (kasumiaruanne ja bilanss)
  • Mittetulundusühingutel v.a usulised ühendused tuleb esitada mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga mittetulundusühingu liikmete nimekiri;
  • Ühisprojekti puhul ühiste kavatsuste kokkulepe;
  • Investeeringu projekti etapile vastavalt kas projekteerimistingimused, detailplaneering, ehitusteatis, ehitusluba;
  • Väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
  • Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et maa, millele planeeritakse ehitada, kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt  viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja ei ole VKE
  • UUE hoone püstitamisel ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatava hoone alune maa on projektitoetuse taotleja omandis või on selle alusele maale projektitoetuse taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks järgnevaks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest juhul, kui projektitoetuse taotleja on VKE[1], või viieks järgnevaks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest juhul, kui projektitoetuse taotleja ei ole VKE;
  • Teadmussiirde projekti puhul koolitaja või koolitusfirma pädevust tõendav dokument (koolitaja CV). Koolitajal peab olema vähemalt 3 aastane kogemus projektis märgitud koolitatavas valdkonnas;
  • Hinnapakkumused: kolm hinnapakkumust kõikidele tegevustele koos selliste tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (pakkumuskutse ehk hinnapäring). Vastavalt LEADER määrusele tuleb projektitaotlejal enne projektitaotluse esitamist toetava tegevuse raames tellitava töö või teenuse või soetava vara mõistliku maksumuse väljaselgitamiseks ostumenetluse , arvestades § 24 lõikes 10 sätestatud nõuet. Projektitoetuse taotleja küsib üksteisest sõltumatute pakkujate käest kolm võrreldavat hinnapakkumist. 
  • Hinnapakkumuse võtmisel järgitakse LEADER määruse § 26 lõikes 4 sätestatut ning ehitustegevuse puhul lisaks § 26 lõikes 5 sätestatut. Ehitusloa või ehitusteatise kohustusega hoone ehitustegevuse hinnapakkumused tuleb esitada ehitustegevuse hinnapakkumuse vorm. Lisaks jälgida ka juhendit ehitusega seotud hinnapakkumuse täitmisel: juhend. Muude tegevuste puhul soovitame kasutada hinnapäringu ja hinnapakkumuse näidisvorme. Projektitaotlusele tuleb esitada ka hinnapäringud.
  • Kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki ostmiseks peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki kohta ja ühe hinnapakkumuse uue samaväärse masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki kohta, kui uus samaväärne masin, seade või eriotstarbelise sõiduk ei ole Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse kohaselt kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse;
  • Projektijuhi CV (Vabas vormis projektijuhi oskused ja kogemused kokkuvõtlikult - töökogemus, teadmiste omandamised jms info, mis annab veendumuse inimese sobivuse kohta seda projekti juhtima);
  • Äriplaan - taotlemisel ettevõtlusmeetmest, Meede 3 

Taotlemise alusdokumendid:

 Abiks taotlejale:

Küsimuste korral palun pöörduge Lääne-Harju Koostöökogu meetmejuht Marianne Adson: marianne@vomentaga.ee, telefon: +372 530 157 52 poole.