Meede 3 MITMEKESINE ETTEVÕTLUS JA KOHAPEALSED TEENUSED

Meetme eesmärk: On loodud uusi teenuseid ja parandatud olemasolevaid (sh kogukonna teenuseid). Uued tooted ja teenused on turul konkurentsivõimelised ning ettevõtjate loodud ja säilitatud töökohad on jätkusuutlikud.

Aastal 2024 on kevadvooru meetme eelarve 122 354,50 eurot

Taotlusvoor on avatud 11.03 - 18.03.2024

Toetatavad tegevused:

  • Investeeringud põhivarasse (taristusse, hoonetesse, seadmetesse, tarkvarasse jne.) sh keskkonnasäästlikesse lahendustesse
  • Investeeringuga seotud järelvalvetegevused
  • Koolitus, kui see on seotud põhivara kasutuselevõtmise ja tootearendusega ja moodustab kuni 10% investeeringu maksumusest
  • Investeeringut ettevalmistavad tegevused, kui investeering viiakse ellu sama projekti raames ja ettevalmistava tegevuse maht on kuni 10% projekti kogumaksumusest

Meede sisaldab investeeringuid.

Mitteabikõlblikud tegevused: mitteabikõlblike kulude nimekirja osas järgitakse  LEADER määrus § 25

Toetuse saajad: Mikro-ja väikeettevõtjad ning vabaühendused

Toetuse määr: Kuni 60% abikõlblikest kuludest

Toetuse miinimumsumma 3 000 eurot. Toetuse maksimumsumma 200 000 eurot.

Nõuded toetuse saajale

Rohkem teavet : MEEDE 3 meetmeleht