Aruandlus

Toetuse väljamaksmine

LEADER projektitoetus makstakse reeglina välja tagantjärgi, ehk toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegema investeeringu või tegevuse ellu viima ja seejärel esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA maksetaotluse ja toetuse kasutamist tõendavad dokumendid:

 • investeeringu puhul kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni 2 aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal;
 • ühisprojektis kavandatud tegevuse puhul ühes kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni nelja aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2024. 

Toetuse saajal on võimalik taotleda tegevuse elluviimise rahastamist osaliselt tasutud kuludokumentide alusel samuti läbi e-PRIA.

Koos maksetaotlusega peab projektitoetuse saaja esitama:

 • hinnapakkumused (1000–5000 EUR vähemalt üks, üle 5000 EUR vähemalt kolm omavahel võrreldavat) koos pakkumuskutsega iga kululiigi kohta. Hinnapakkumused peavad vastama LEADER määruse § 19 sätestatule. Soovitame kasutada hinnapäringu ja hinnapakkumuse näidisvorme;
 • lepingud, arved, üleandmise-vastvõtmise aktid;
 • kulutuste tegemist tõendavad maksekorraldused või konto väljavõtte;
 • koolituse, seminari, teabepäeva või muu samalaadse ürituse puhul nõuete kohaselt LEADER sümboolikaga tähistatud päevakava, osavõtjate nimekiri ja osavõtjate tagasiside kokkuvõte;
 • ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku hoone ehitustegevuse puhul kasutusteatis või kasutusluba; vanas e-PRIAs maksetaotluse esitamisel ehitustegevuse kuluaruanne Exceli vormis;
 • põhivara soetuse korral raamatupidamise sisekorra eeskiri, milles on esitatud põhivara arvele võtmise põhimõtted ja piirmäär;
 • kasutatud masina või seadme ostmise või liisimise korral müüja või liisinguandja kinnituskiri selle kohta, et masin või seade ei ole varem avalike vahendite eest soetatud;
 • mittetulundusühingust või sihtasutusest projektitoetuse saaja puhul vabatahtliku tasustamata töö tegemise kohta tööajapäevik;
 • LEADER sümboolikaga tähistamise tõendusmaterjal (nt fotod üritustest, ehituse või seadmete tähistamisest logodega). Vt tähistamise kohta täpsemalt: http://vomentaga.ee/projekti-elluviijale/tahistamine-0

NB! PRIA teeb projektitoetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel projektitoetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda projektitoetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

NB! Projekti käigus saadud tulude kajastamisest: Taotleja peab maksetaotluse esitamisel märkima kogu tulu, mis on korraldatud tegevustest (nt erinevate ürituste osalustasud jms) saadud. Tulu, mis ületab omafinantseeringut, arvestatakse toetuse summast maha. Juhul kui osalustasu küsitakse seoses mõne sellise tegevusega, milleks toetust ei ole küsitud, tuleb seda märkuste lahtris kindlasti põhjendada ning lisada juurde kulude tõendamiseks vastavad arved - selle info alusel märgitud kulud on võimalik arvestada omaosalusena.

Abiks taotlejale: