Meede 5: Covid-19 kriisi mõjude leevendamise meede

Aastal 2023 on alammeetme eelarve 29 664,16 eurot.

Taotlusvoor on avatud 06.03 - 13.03 kell 17.00.

Meetme eesmärk on toetada Lääne-Harju Koostöökogu piirkonnas Covid-19 põhjustatud kriisi leevendamist. Meede on suunatud majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamiseks selles piirkonnas ning aitab kaasa majanduse vastupanuvõimelisele, kestlikule ja digitaalsele taastumisele.

Toetatavad tegevused:

 • Uuringud teenuste ja toodete arendamiseks sh rakendus- ja tasuvusuuringud, mh Covid-19 kriisile reageerimiseks vajalikud teadusuuringud ja innovatsioonimeetmed
 • Toodete ja teenuste arendamiseks põhivarasse investeeringute tegemine (ehitus, renoveerimine, seadmete, masinate, inventari ja tarkvaralahenduste ost, sh teenuste arendamine, mille abil on võimalik suurendada valmisolekut kriisideks ning võimaldada kiirelt ja tõhusalt reageerida hädaolukordadele, sh varuda esmatarbekaupu ja meditsiinivahendeid ning hankida kriisile kiireks reageerimiseks vajalikku taristut)
 •  Olemasolevate rajatiste ja ehitiste uuendamine ja parendamine.
 •  Objekti ehitamise ja rakendamisega seotud väiketaristu (sh internetiühenduse
 • juurdepääsuvõrkude) väljaehitamine.

Mitteabikõlblikud tegevused:

 • Äriplaanide koostamine;
 • Ehitustegevusega poolikud ehk jätkuprojektid. Ehitusega seotud projektid peavad jõudma taotluses näidatud sihipärase kasutuseni;
 • Muude mitteabikõlblike kulude nimekirja osas järgitakse LEADER määruse §31

Toetuse maksimaalne suurus ja määr

Toetuse määr on 60% abikõlblikest kuludest. Toetuse määr internetiühenduse juurdepääsuvõrkude rajamiseks on 90% abikõlblikest kuludest.

 • Toetuse miinimumsumma on 3 000 eurot. 
 • Toetuse maksimumsumma on 30 000 eurot.

Toetuse saajad: Tegevusgrupi piirkonnas tegutsevad mikro- ja väikeettevõtjad, MTÜ ja SA.

Nõuded toetuse saajale: 

 • Taotleja peab vastama “Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER-projektitoetuse” määruse § 27 lõikes 3 (edaspidi LEADER määrus) esitatud nõuetele.
 • Taotleja poolt läbiviidavad projektitegevused on suunatud tegevuspiirkonnale. 
 • Toetuse saamise eelduseks on äriplaani olemasolu.
 • Taotlejal võib antud meetmes olla pooleli üks projekt.

Rohkem teavet meetme 5 kohta ​leiab meetmelehelt, lisatud eraldi täidetav projetitaotluse vorm Covid 19 LHKK vorm