Meede 1 ELUKESKKOND

Meetme eesmärk: Turvaline ja korras elukeskkond

MEEDE 1 ELUKESKKOND

Tegevuspiirkonna tugevusena on identifitseeritud ligitõmbav ja terviklik elu- ning külastuspiirkond, kus on mitmekesine loodus ja kultuuripärand. Teisalt on nõrkusena välja toodud, et piirkonna üldine arengutase on kohati ebaühtlane. Jätkuvalt on vajadus parendada avalikku ruumi, heakorrastada mitmesuguseid avaliku kasutusega objekte ja täiendada vaba aja veetmise võimalusi.

Uue teemana on lisandunud siseturvalisus – vajalik on suurendada elanikkonna valmisolekut erinevate kriisidega toimetulekuks kohalikul tasandil.

Toetatavad tegevused:

 • Investeeringud avalikes kasutuses olevatesse ehitistesse, rajatistesse, taristusse, ajaloo- ja kultuuriobjektidesse, sisustusse ja seadmetesse ja keskkonnasäästlikesse lahendustesse ning siseturvalisusesse
 • Investeeringuga seotud järelevalvetegevused
 • Investeeringut ette valmistavad tegevused, kui investeering viiakse ollu
 • sama projekti raames ja ettevalmistava tegevuse maht ei ületa 10% projekti kogumaksumusest

Meede ei sisalda investeeringuid taristusse, masinatesse, seadmetesse, ehitiste ehitamiseks või parendamiseks, infotehnoloogilistesse lahendustesse.

Mitteabikõlblikud tegevused:

 • Investeeringut ette valmistavad tegevused, kui need viiakse ellu eraldiseisva projektina
 • Kinnistu ost
 • Vabatahtliku töö arvestamine omafinantseeringuna

Toetuse saajad: Mikro- ja väikeettevõtjad, FIEd,  vabaühendused, omavalitsused

Toetuse määr: ettevõtjatel on 60% abikõlblikest kuludest, teistel 90% 

Toetuse miinimumsumma on 5 000 eurot.

Toetuse maksimumsumma on 200 000 eurot.

Nõuded toetuse saajale:

 • Tegevus tuleb ellu viia Lääne-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonnas
 • Investeeringu puhul tuleb taotluses täiendavalt välja tuua
 • tasuvusanalüüs, põhjendades selle kestlikkust (investeeringu haldamine,
 • hooldamine, rahastamine peale projekti lõppemist)
 • Taotlejal ei tohi meetmes olla pooleliolevaid projekte
 • Tegevused tuleb ellu viia keskkonnasäästlikult
 • Taotleja maksimaalne toetuse summa kolme eelarveaasta jooksul tohib olla meetme toetuse maksimaalne toetussumma

[1] Taotleja võib esitada uue projektitoetuse taotluse tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on meetmes varasemalt esitatud projekt (pooleliolev projekt) lõplikult ellu viidud. Projekti lõplikku elluviimist tõendab PRIA e-teenuste keskkonnas esitatud projektitoetuse taotluse puhul viimase maksetaotluse esitamine.

[2] Poolikute projektide all mõistetakse strateegia kontekstis projekte, mis pärast elluviimist jäävad ootama järgmise etapi rahastamist. Küll aga võib esitada projektitaotlusi eelmistel perioodidel alustatud projektide lõpuleviimiseks.

Küsimuste korral palun pöörduge Lääne-Harju Koostöökogu töötajate poole!