Meede 2 TUGEVAD KOGUKONNAD JA ORGANISATSIOONID

Meetme eesmärk: Tegevuspiirkonnas on mitmeid aktiivseid kogukondi, mis panustavad elukeskkonna arendamisse ja ühistesse tegevustesse, samuti piirkonna identiteeditunnetusse.

Aastal 2024 on meetme eelarve 54 380.00 eurot

Taotlusvoor on avatud 11.03 - 18.03.2024

Eesmärk: Kogukonnad tunnevad oma kodukohta ja oskavad seda hoida. Kogukonnaliikmed omavad teadmisi kogukonna ressurssidest, on omavahel tuttavad ning teevad omavahel koostööd.

Toetatavad tegevused:

 • Sündmuste korraldamine
 • Võrgustike loomine ja arendamine
 • Seminaride, koolituste, õppereiside korraldamine
 • Aruake külde strateegiate koostamine, sh nendeks vajalike analüüside vms koostamine
 • Kodu-ja kultuuriloo uurimine
 • Ühisturundus
 • Teenuste tootearendus
 • Projektijuhtimine

Meede ei sisalda investeeringuid.

Mitteabikõlblikud tegevused:

 • Äriplaanide koostamine
 • Investeeringud
 • Kinnistu ost
 • Vabatahtliku too arvestamine omafinantseeringuna
 • Muude mitteabikõlblike kulude nimekirja osas järgitakse LEADER määruse § 25

Toetuse saajad: Ettevõtjad ja vabaühendused (sh. kohalik tegevusrühm)

Toetuse määr:

 • Ettevõtjatel on 60% abikõlblikest kuludest
 • Vabaühendustel 90% abikõlblikest kuludest

Toetuse miinimumsumma on 3 000 eurot. Toetuse maksimumsumma on 30 000 eurot.

Nõuded toetuse saajale:

 • Taotleja peab vastama LEADER määruse § 23 esitatud nõuetele
 • Taotleja poolt läbiviidavad projektitegevused on suunatud tegevuspiirkonnas või peab see olema suunatud piirkonna hüvanguks
 • Taotlejal ei tohi meetmes olla pooleliolevaid projekte
 • Kui projekti põhisisuks on turundus, tuleb esitada turundusplaan (sh sihtgrupid), turunduskanalis jms.
 • Tegevused tuleb ellu viia keskkonnasäästlikult
 • Projekt tuleb ellu viia 1-2 aastase tegevuskava alusel vähemalt kahe juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja poolt, kellest vähemalt üks ei ole kohalik tegevusrühm
 • Lubatud ei ole omavalitsuse osalemine partnerina

Rohkem teavet leiab: MEEDE 2 meetmeleht