Meede 2 Kogukond ja elukeskkond

Meetme eesmärk: Tegevuspiirkond on hoolitsetud ja turvaline

ALAMMEEDE 2.1 KOGUKOND

Aastal 2023 on alammeetme eelarve 45 000.00 eurot

Taotlusvoor on avatud 06.03 - 13.03 kell 17.00. 

Eesmärk: Kogukonnad tunnevad oma kodukohta ja oskavad seda hoida. Kogukonnaliikmed omavad teadmisi kogukonna ressurssidest, on omavahel tuttavad ning teevad omavahel koostööd.

Toetatavad tegevused:

 • Koolitused, õppereisid (säästlik majandamine, piirkondliku eripära kasutamine, kultuur ja keskkond, kodanikuõpe, põlvkondade vaheliste kogemuste vahetamine)
 • Kodu- ja kultuuriloo uurimine (videod, tekstid, pärimused, mälestused)

Meede ei sisalda investeeringuid taristusse, masinatesse, seadmetesse, ehitiste ehitamiseks või parendamiseks, infotehnoloogilistesse lahendustesse.

Mitteabikõlblikud tegevused:

Toetuse saajad: MTÜ (sh kohalik tegevusgrupp), SA ja KOV.

Toetuse määr: on 90% abikõlblikest tegevustest.

Toetuse miinimumsumma on 2 000 eurot. Toetuse maksimumsumma on 20 000 eurot.

Nõuded toetuse saajale:

Rohkem teavet alammeetme 2.1 kohta leiab meetmelehelt

ALAMMEEDE 2.2 ELUKESKKOND

Aastal 2023 on alammeetme eelarve 172 739.80 eurot

Taotlusvoor on avatud 06.03 - 13.03 kell 17.00. 

Eesmärk: Korrastatud ja turvaline elukeskkond. Ajaloo- ja kultuuripärandi objektid on säilinud, tähistatud ja huvilistele teada. Avalikud alad on heakorrastatud. Inimesed tunnevad ennast piirkonnas turvaliselt.

Toetatavad tegevused:

 • Ajaloo- ja kultuuripärandi objektide korrastamine (investeeringud ja heakorratööd)
 • Investeeringute tegemine turvalisusesse (naabrivalve, rannapääste, merepääste ja vabatahtliku päästekomando jaoks seadmete, masinate, inventari ost, olemasolevate rajatiste parendamine jms)
 • Avalike puhkealade ja -objektide korrastamine ja rajamine (mänguväljakud, haljastus, matkarajad)

Meede sisaldab investeeringuid.

Mitteabikõlblikud tegevused:

 • Äriplaanide koostamine
 • Ehitustegevusega seotud poolikud ehk jätkuprojektid[2]. Ehitusega seotud projektid peavad jõudma taotluses näidatud sihipärase kasutuseni
 • Muude mitteabikõlblike kulude nimekirja osas järgitakse  “Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER-projektitoetuse” määruse § 31

Toetuse saajad: mikro- ja väikeettevõtjad, MTÜ, SA ja KOV.

Toetuse määr: ettevõtjatel kuni 60% abikõlblikest kuludest, teistel 90% abikõlblikest kuludest.

Toetuse miinimumsumma on 5 000 eurot. Toetuse maksimumsumma on 200 000 eurot.

Nõuded toetuse saajale:

 • Taotleja peab vastama “Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER-projektitoetuse” määruse § 27 lõikes 3 esitatud nõuetele
 • Taotleja poolt läbiviidavad projektitegevused on suunatud tegevuspiirkonnale
 • Taotlejal võib antud alameetmes olla pooleli üks projekt[1]
 • Toetuse taotleja maksimum toetuse summa kolme eelarveaasta jooksul on alameetme toetuse maksimummäär

Rohkem teavet alammeetme 2.2 kohta leiab meetmelehelt

[1] Taotleja võib esitada uue projektitoetuse taotluse tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on samas alameetmes varasemalt esitatud projekt (pooleliolev projekt) lõplikult ellu viidud. Projekti lõplikku elluviimist tõendab viimase maksetaotluse kinnitamine Lääne-Harju Koostöökogu poolt vanas PRIA e-teenuste keskkonnas esitatud projektitoetuse taotluse puhul või uues PRIA e-teenuste keskkonnas esitatud projektitoetuse taotluse puhul viimase maksetaotluse esitamine.

[2] Poolikute projektide all mõistetakse strateegia kontekstis projekte, mis pärast elluviimist jäävad ootama järgmise etapi rahastamist. Küll aga võib esitada projektitaotlusi eelmistel perioodidel alustatud projektide lõpuleviimiseks.

Küsimuste korral palun pöörduge Lääne-Harju Koostöökogu töötajate poole!