Erasmus+ programmi projekti „Enclaves of Life“ õpiränne Tsehhis

Eramaa looduskaitse võimalikkus Tšehhis

Aleksander Tamm

Erasmus+ programmi projekti „Enclaves of Life“ õpirändes osalesid Lääne-Harju Koostöökogu esindajatena: Aleksander Tamm,  Madli Lehes, Aksel Arukaevu, Kaspar Mälgand, Ralf Elfenbein, Mari Tuvikene Noortedelegatsioon leidis Tšehhis vastuseid eraloodushoiualade moodustamise kohta. Tšehhi ornitoloogide sõnul toetavad eraloodushoiualad kaitse-eesmärke, sest neile seatud piirangud ja nende vabadus võimaldavad ellu viia tegevusi, mis toetavad tulemuseemärke - linnupopulatsiooni arvukuse hoidmist.

Era looduskaitsealad on inimeste, organisatsioonide või ettevõtete endi poolt hoitavad alad, millele on seatud eesmärgiks elukeskkonna või teatud liigi hoidmine.  Eraloodushoiualad ei ole riiklikult kehtestatud looduskaitsealad kuid ka erahoiualadega seavad maaomanikud endile piirangud. Mis on eraomandis oleva kaitseala mõte ning miks on sellel suur väärtus? Tšehhis võib näiteks tuua sealse ornitoloogiaühingu poolt loodud Josefov niitude era kaitseala, mille peamiseks eesmärgiks on hoida ning parandada sealsete lindude elutingimusi. 2008. aastal moodustatud kaitseala on 80 ha suur ning 70% sellest kuulub ornitoloogiaühingule, ülejäänud teistele eraomanikele. Ühing otsustas maa ära osta, et seal lindude elutegevust aga ka muid bioloogilisi väärtusi toetavaid tegevusi ellu viia. Raha, mille eest ornitoloogiaühing selle ala endale lubada sai, tulenes sponsoritelt ja eraannetajatelt. Kaitsealal on jõgi Metuje, mida ümbritseb pikka aega puutumata puittaimestik ning mille ümber on kujundatud karjamaad koos looduslike aga paljuski ka tehislike veesilmadega. Paaritunnisel linnuvaatlusel koos ornitoloogiga õnnestus näha kümneid erinevaid linnuliike, sealhulgas musta toonekurge, kes parasjagu kala sõi. Eestis I kaitsekategooriasse kuuluv must toonekurg oli kunagi ka Tšehhis väga ohustatud liik. Tänapäeval on Tšehhis musta toonekure populatsioon üsnagi võrreldav valge toonekurega ja erilist kaitset talle ei osutata.

Loodushoiualal on piirangud vaid voolava jõe ümbruses, kiilide hoidmiseks. Kaasas olnud ornitoloogi sõnul on see positiivne, vastasel juhul takistaks see kaitseala majandamist vastavalt eesmärkidele. Niite hooldatakse karjatamise kaudu erinevate loomadega: veised, hobused, eeslid - kes samuti kuuluvad ornitoloogiaühingule. Mõned niidud on ka nagu Eestis, hooldatud kohalike põllumeeste poolt. Olulisena toodi välja eripalgeline hooldamisvajadus, et oleks tagatud erinevad tingimused erinevatele liikidele. Sama kehtib Tšehhi metsades – et tagada võimalikult mitmekesine elukeskkond, tuleb osa maastikust jätta looduslikule uuendusele. Tšehhi Josefov era loodushoiuala luues otsustati taastada algupärane maastik- majandada väiksematel aladel, kus vahel on puude ribad, tiigid, kraavid ja muud erinevad elupaigad. Josefov niidukaitseala vähene külastatavus toetab kaitse-eesmärki. Piirkonnas käivad peamiselt ornitoloogid, linnuhuvilised ja fotograafid. Lisaks korraldab ornitoloogiaühing aeg-ajalt ekskursioone koolilastele - tutvustamaks kaitseala ning sealseid linde. 

Kõlama jäi, et looduse hoidmiseks ei pea alati kehtestama kaitserežiimi, vaid palju annab juurde alade loominguline majandamine. Põllumehed on hakanud Tšehhis üha rohkem mõtlema sellele, kuidas oma majandustegevusega loodusele vähem koormav olla, praktiseerides suurte põllumaade asemel hoopis väiksemaid alasid kuhu on loodud tiike, ojasid ja sidunud põllud metsadega. Viimaste aastate põuad on muutnud tiikide loomist üha aktuaalsemaks. Tšehhide sõnul on oluline hoida võimalikult palju vett maa peal, et toetada sealset maastikku põua perioodil.

Euroopa mõttes on Tšehhis era loodushoiualade moodustamine alles lapsekingades võrreldes Lääne-Euroopaga. Selline ettevõtmine vajab riigipoolset usaldust, võimalikkust seaduste tasandil ja eraomanike initsiatiivi ning ettevõtlikkust, nii ka Eestis

Foto: Andres Raido Roosileht. Linnuvaatlus Josefov niitude era kaitsealal, mida hooldavad kariloomad. 


 

 

Kuupäev: 
Pühapäev, 18. Juuni 2023