Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 24.03.2016 Kernu mõisas

Juhatus kutsub kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku, 24. märtsil 2016. a. algusega kell 18.00 Kernu mõisas.

22.10.2015 toimunud üldkoosoleku otsuste täitmise kokkuvõte

  • Otsused 1.1-1.3 LHKK üldkoosoleku poolt heaks kiidetud ja esitatud strateegia kiideti heaks maaeluministri 01.03.2016 käskkirjaga nr 41.
  • Otsus 1.4 Üldkoosoleku poolt kinnitatud LHKK struktuur 2014 – 2020 strateegia elluviimise alusel alustas 01.03.2016 tööd tegevmeeskond järgmises koosseisus: büroojuht (+tugitegevused) Kerli Lambing, meetmejuhid Ede Teinbas ja Eve Piibeleht.
  • Otsus 2.1 Kinnitatud 2016 aasta rakenduskava soovib juhatus muuta ning teeb vastava ettepaneku 24.03.2016 toimuvale üldkoosolekule (päevakorrapunkt 3).
  • Otsus 2.2 Tegevuskava 2015 – 2016 on asunud tegevmeeskond täitma alates 01.03.2016.
  • Otsus 4 Revisjonikomisjoni aruande on LHKK juhatus läbi vaadanud ning esitab 24.03.2016 toimuvale üldkoosolekule koos juhatuse kommentaaridega (päevakorrapunkt 7).
  • Otsus 5 Põhikirja muutmine on 24.03.2016 üldkoosoleku päevakorras punkt 2.

24.03.2016 üldkoosoleku päevakord:

1. Liikme väljaastumise soovi rahuldamine (MTÜ Kõmmaste)

2. Põhikirja muudatusettepanekute kinnitamine

3. Rakenduskava muudatusettepaneku kinnitamine

4. Volituse andmine juhatusele rakenduskava muutmiseks

5. LHKK üldkoosoleku 06.12.2013 otsusega nr 5 kinnitatud “MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluste menetlemise, vaiete esitamise ja lahendamise kord” muutmine

6. Muudatused revisjonikomisjoni koosseisus

7. Revisjoni tulemuste aruanne perioodi 2014 – 1.09.2015 kohta kinnitamine

8. Juhatuse liikmete valimine

9. Juhatuse liikmega tehingu sõlmimine

Registreerimine veebivormi kaudu

Kuupäev: 
Neljapäev, 24. Märts 2016