Meede 5, COVID-19 kriisi mõjude leevendamise meetme hindamiskomisjoni koosoleku protokoll

Vasalemma
Koosoleku algus 09.30 lõpp 18.00

11.01.2022

Lääne-Harju Koostöökogu taotlusvoor toimus 15. november – 22. november 2021 kell 17.00. Projektitoetuse taotluste tehniline hindamine toimus perioodil 23. november – 13. detsember 2021, tehnilise hindamise protokolli väljavõte taandamise vajaduse väljaselgitamiseks edastati komisjoniliikmetele 16. detsember 2021. Meede 5 hindamiskomisjoni koosseis on kinnitatud Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse 03.11.2021 otsusega.

Komisjoni koosolekul osalesid: Tiina Sergo (komisjoni esinaine), Merike Palts (via „Teams“), Taimi Viidna, Helen Haab, Urmas Lepik.

Koosoleku protokollija LHKK Büroojuht Monika Evartov.
Koosolekul osales kutsutuna meetmejuhid Ellin Sarapson, Marianne Adson ja LHKK juhatuse esimees Rafael Milerman.

Päevakord

1. Paikvaatlus
2. Hindamiskomisjoni arutelu
3. Paremusjärjestuse ettepaneku koostamine

Päevakorrapunkt 1

Paikvaatlus

Hindamiskomisjon sõitis läbi kõik projektitaotlejad. Lisaküsimusteks ja vastamiseks oli kõigil aega 10-15 min.

Päevakorrapunkt 2

Hindamiskomisjoni arutelu

Hindamiskomisjon hindas meetmesse 5 projektitoetuse taotlusi perioodil 15. november – 22. november 2021. Hindamiskomisjoni liikmed hindasid eraldi igat projektitaotlust andes igale hindamiskriteeriumile punktid skaalal 1-5 koos põhjendustega ning täites iga projekti kohta eraldi hindamislehe PRIA e-teenuse keskkonnas vastavalt maaeluministri 23.10.2015 määruse nr 11 “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” § 21 lg 4 p 4.

Ranna 8, Vasalemma Harjumaa 76101 Eesti Tel 60 87 833 info@vomentaga.ee www.vomentaga.ee


Päevakorrapunkt 3

Paremusjärjestuse ettepaneku koostamine

Juhul kui projekt saab koondhinde alla 60% võimalikest maksimaalsetest punktidest, ei tehta antud projekti osas rahastamise ettepanekut, seda isegi juhul, kui meetmes on vabu rahalisi vahendeid.

Koondhinnete alusel moodustus projektitaotluste paremusjärjestus meetme 5 kohta, mis on esitatud käesoleva protokolli lisana 1 “Meede 5 projektitaotluste hindamise protokoll”.

OTSUSTATI:
2.1 Vastavalt hindamistulemustele teha Lääne-Harju Koostöökogu juhatusele ettepanek paremusjärjestuse kinnitamiseks meetmes 5 järgmiselt:

Lisa 1.

Hindamiskomisjoni koostatud paremusjärjestuse ettepanekus kajastuvad kõik hinnatud taotlused saadud punktide järjekorras. Projektidele on kehtestatud lävend 60% maksimum-punktidest.

 

Kuupäev: 
Kolmapäev, 12. Jaanuar 2022