NICOLE 19.12.2020 – 19.03.2023 –  Uued algatused ja koostöö kohalike majanduste jaoks.

 NICOLE New Initiatives and Cooperation for Local Economies 19.12.2020 – 19.03.2023 –  Uued algatused ja koostöö kohalike majanduste jaoks.

Probleemipüstitus:

Paljud ELi piirkonnad paiknevad arengukeskustest suhteliselt kaugel ja seisavad säästva kohaliku arengu valdkonnas silmitsi arvukate väljakutsetega. Sageli puudub arenenud tehniline, transpordi-, sotsiaalne ja keskkonnainfrastruktuur, esineb töökohtade, aga ka kvalifitseeritud tööjõu puudus, ebasoodsas olukorras olevad inimesed on puudulikult integreeritud tööturule ja puudu on nii muud funktsionaalsed säästva kohaliku arengu kavad kui ka uuenduslikud lahendused majanduslikes, sotsiaalsetes ja keskkonnaalastes valdkondades. Peaaegu kõigi näitajate puhul on arengunäitajad Euroopa keskmisest oluliselt maha jäänud, ja see kehtib ka valdkondades väljaspool SKP ja elukvaliteedi näitajaid (eneseabi, hea valitsemistava, kogukonna tugevdamine, sotsiaalne ja valdkondadevaheline koostöö, võitlus kliimamuutuste vastu, haavatavate kogukondade integreerimine). Palju aastaid on haridussektor mitmetel erinevatel põhjustel jäänud maha kõige edukamate ELi riikide omast. See kajastub ka omavalitsuste valdkonnas, kus kohalike omavalitsuste valitud esindajatel puuduvad teadmised, oskused ja kogemused tõhusa ja läbipaistva juhtimise kohta oma omavalitsuste tuleviku tagamiseks. Kohaliku arengu peamisteks väljakutseteks on võitlus kliimamuutuste vastu ja kliimamuutustega kohanemine, pikaajaliselt haavatavate ja ebasoodsas olukorras olevate vähemuste integreerimine, noorte väljaränne, kohalike omavalitsuste terviklikkuse loomine ja säilitamine ning kohaliku sotsiaalse ja majandusliku arengu säilitamine. Kui teha aga kohaliku küla tasandi probleemide kohta küsitlus, siis enamik omavalitsusjuhtidest ütleb teile hoopis, et külas on kõige tõsisemateks kitsaskohtadeks väljaku või tee remontimine või kohalikule kalmistule aia ehitamine. Seetõttu on valitud kohalike omavalitsuste esindajatele vaja spetsiaalset koolitust, eriti selles osas, kuidas leida kvaliteetseid lahendusi eespool nimetatud globaalsetele ja kohalikele väljakutsetele. Kõigele vaatamata on nendel piirialadel olemas häid juhtimistavasid, mis on selliste valgustatud juhtide, linnapeade ja inimeste pikaajaliste jõupingutuste tulemus, kes püüavad saavutada paremat elu kõigile. Projekti NICOLE eesmärk oli seega tegeleda otsustajate koolitamisega, tuginedes nendele headele tavadele ja juhtumiuuringutele ning võimaldades jagada parimaid tavasid, edendades heade juhtimistavade ja kogemuste edasiandmist ning tugevdades koolituskursuste testimise abil mahajäänud piirialade edasist jätkusuutlikku arengut.

Projekti siht oli :

Parandada otsustajate juhtimisoskusi kohaliku arengu valdkonnas ning soovitud mõjuna parandada strateegilist ja tegevuste planeerimist ning kvaliteetsete sotsiaalsete ja majanduslike arengukavade rakendamist kohalike sidusrühmade poolt.

Projekti eesmärk:

Suurendada kohalike omavalitsuste volikogude liikmete ja omavalitsusjuhtide teadlikkust ja teadmisi, parandada nende oskusi kohaliku arengu juhtimisel ja seega ka parandada omavalitsuste sotsiaalse ja majandusliku arengu kavandamist ja elluviimist.

Konkreetsed eesmärgid:

1) Suurendada parimate kohalike arendustegevuse praktikate kättesaadavust

2) Parandada kohaliku arengu valdkonna sidusrühmi (esmane sihtrühm) õpetavate koolitajate/õpetajate oskusi, pädevusi ja teadmistebaasi

3) Kohaliku arengu valdkonnas osalejate teadlikkuse, pädevuse, teadmiste ja reageerimisvõime suurendamine (teisene sihtrühm).

Projekti raames ellu viidud tegevused:

a) Kohaliku arengu töövahendi (omavalitsuse profiil) koostamine, milles kasutatakse mitmeid kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke näitajaid, et paremini mõista ja tundma õppida kohalikke probleeme, väljakutseid, võimalusi ja nutikaid arenguvõimalusi. 

b) Kohaliku arengu heade praktikate kindlakstegemine, kogumine, arendamine ja levitamine ning nende avaldamine parimate praktikate käsiraamatu vormis, abimaterjalina teistele ELi piirialade otsustajatele ja kandidaatriikidele.

c) Valmistada ette ja töötada välja otsustajatele suunatud koolituskursus projektiga seotud valdkondades (eelkõige haavatavate kogukondade integreerimine, kliimamuutused, kohalik areng), ning seda testida, et rikastada kohalikke arengukavasid uute ideede, lahenduste ja tavadega.

(d) Kohalikele otsustajatele, kohalikele, piirkondlikele ja riiklikele osalejatele mõeldud veebipõhiste vahendite ettevalmistamine ja pakkumine (indikaatorid ja parimad praktikad).

Projekti väljundid:

1) Omavalitsusprofiilide metoodika (indikaatorid) 

2) Parimate praktikate käsiraamat - parimate kohaliku arengu praktikate käsiraamat sotsiaalse ettevõtluse ja muude projekti prioriteetide kohta

3) Veebipõhine vahend kohalikele sidusrühmadele (kohaliku arengu kavandamise tõhustamine).

Sihtrühmad:

- Koolitajad, täiskasvanuhariduse ja koolitustega tegelevate partnerite koolitajad (30 inimest)

- Kohalikud otsustajad (omavalitsusjuhid, volikogude liikmed) (300 inimest 7 riigis).

- Kohalikust arengust huvitatud kohalikud sidusrühmad (kogukonnajuhid, preestrid, valitsusvälised organisatsioonid, põllumajandustootjad, ettevõtjad) - 70 inimest.

Riikidevaheline mõõde: Projekt tugineb mitmete ELi riikide kohalikele ja riiklikele parimatele praktikatele ning koondab kokku mitmeid edukaid lähenemisviise, mis vastavad väga erinevatele kohaliku arengu vajadustele ja tingimustele. Selline lähenemisviis pakub universaalset vahendite kogumit, mis tugineb erinevustele, kuid annab ühiseid - universaalseid - juhiseid ja vastuseid. Lisaks sellele pakub projekt seitsmel riigil põhinedes suurt hulka erinevaid oskusi ja teadmisi.

Rahvusvaheline mõõde:

Projekt tugineb mitmete EL-i riikide kohalikele ja riiklikele parimatele praktikatele ning koondab palju edukaid lähenemisviise, mis vastavad väga erinevatele kohalikele arenguvajadustele ja -tingimustele. See lähenemisviis pakub universaalset tööriistakomplekti, mis põhineb erinevustel

kuid pakub ühiseid universaalseid juhiseid ja vastuseid. Lisaks pakub projekt laia valikut oskusi ja teadmisi 7 riigist.

Parimate praktikate väljaanne on leitav SIIT

Munitsipaalprofiil on leitav SIIT

Munitsipaalprofiili loomine on leitav SIIT:

Veebitööriista indikaatorid on leitavad SIIT:

Veebitööriista indikaatorid ülevaade , territooriumiprofiil, indikaatorid

Projekti Partnerid:

Legend Foto, Slovakkia

Lääne-Harju Koostöökogu, Eesti

Obec Spissky Hrhov, Slovakkia

Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület, Ungari

Sdruzeni SPLAV, z.s., Tśehhi Vabariik

HumaCapiAct, Itaalia

Projekti peapartner ja peakoordinaator :
Gejza Legen / Legend Foto
+421905570898
gdlegen@gmail.com

Projekti koordinaator MTÜ Lääne-Harju Koostöökogus:
Kaire Luuk
Rahvusvaheliste koostööprojektide koordinaator
+372 5665 8865
kaire@vomentaga.ee

 

                      

Projekti lõpukoosolek Prahas

 

 

 

 

 

Kuupäev: 
Pühapäev, 30. Aprill 2023