PAKKUMUSKUTSE Loode-Eesti veekogude puhkemajanduslikul eesmärgil kasutatavuse uuringule, tähtaeg 31.12.2019

PAKKUMUSKUTSE

Loode-Eesti veekogude puhkemajanduslikul eesmärgil kasutatavuse uuringule 

Sissejuhatus: Lääne-Harjumaa on rikas mitte ainult pika ja mitmekülgse mereranniku, aga ka rohkete jõgede (ja järvede) poolest. Samas on nende ressurss nii kohalike elanike kui külastajate seas vähe kasutatud. Projekti Veeturismi arendamine / Water Tourism Development käigus tuuakse jõgede ääres tegutsevad ettevõtjad, kogukonnad ja omavalitsuste esindajad kokku, selgitatakse välja peamised takistused veekogude suurema kasutatavuse osas ning püütakse leida võimalusi nende lahendamiseks. Osapooltele tutvustatakse teiste riikide kogemusi veeturismi arendamisel. Koostatakse veekogude puhkemajanduslikul eesmärgi kasutatavuse uuring.

Uuringu kirjeldus:

  • Uuringu piirkond hõlmab Haapsalu linna, Lääne-Nigula, Lääne-Harju, Harku, Saue, Saku ja Kiili  valla territooriumi ehk  Matsalu lahe põhjaosast (v.a Kasari jõgi) Tallinna linna piirini.
  • Kirjeldatud on Loode-Eesti olulisemate veekogude hetke olukorda turismi arendamise aspektist.
  • Välja on toodud piirkondlike arutelude tulemused, partnerite kogemused, juhtumid ja näited. 
  • Uuringus on antud ülevaade senistest uuringutest veekogude kohta, mida teostavad ülikoolid st vajalik on koguda andmeid Eesti Maaülikoolilt ja Tallinna Ülikoolilt.
  • Tulemusena on analüüsitud Loode-Eesti veekogude (rõhk jõgedel) kasutusvõimalusi, takistusi ja lahendusettepanekuid.

Pakkumus peab muuhulgas sisaldama:

  • osalemist kohtumistel, mis toimuvad uuringu piirkonnas 2020-2021. aastal umbes 4-5 korda. Ajad lepitakse kokku koostöös projektis osalejatega;
  • uuringu elluviimise ajakava;
  • uuringutulemuste esitlemist projekti viimasel kohtumisel;
  • pakkuja kogemust ja referentse antud valdkonnas, mis tagavad teenuse kvaliteedi;  
  • meeskonna kirjeldust.

Pakkumuse esitamise aeg: 31.12.2019, pakkumus tuleb esitada digiallkirjastatult e-posti aadressile info@vomentaga.ee

Töö esitamise tähtaeg: hiljemalt 01. juuni 2021.a

Pakkumuse eeldatav maksumus: kuni 5000 eurot (sealhulgas käibemaks, tellija ei ole käibemaksukohuslane)

Hindamine:

Pakkumuste hindamiseks moodustatakse vähemalt 3-liikmeline hindamiskomisjon.

Pakkumuse hindamise kriteeriumid on:

a. Pakkumuse kogumaksumus (osakaal 20%)

b. Eelnev samalaadiliste tööde kogemus ja referentsid (osakaal 30%)

c. Eesmärkide ja tegevuste elluviimise kirjeldus (osakaal 40%)

d. Pakkumuse vormistamise kvaliteet (10%) 

Iga hindaja võib anda iga kriteeriumi lõikes igale pakkujale 0-5 hindepunkti. Pakkumuse koondhinde saamiseks hindepunktid summeeritakse.

Pakkumuste tagasilükkamine:

Pakkumus lükatakse tagasi, kui:

a) pakkuja ei kvalifitseeru;

b) pakkumus ei vasta hinnaküsimises esitatud tingimusele;

c) pakkuja on esitanud lisatingimusi.

Hankijal on õigus lükata kõik pakkumused tagasi, kui kõige madalama hinnaga pakkumus ületab hankelepingu eeldatava maksumuse ja hankija finantseerimisvõimalused.

Selgituste saamiseks pöörduda: Lääne-Harju Koostöökogu projektijuht Eliko Kõiv, tel 5354 2379, e-post eliko.koiv@gmail.com

Koostööprojekti „Veeturismi arendamine"​ tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER meetmest.

Viimati lisatud uudised

21.03.2020
Valmistame järgmiseks suveks ette Loode-Eesti toidukaardi teist trükki. Kaardil on kajastatud kohalike toidutootjate info - mida toodetakse, ning kus...
12.03.2020
Järgmine LEADER meetme taotlusvoor Lääne-Harju Koostöökogus toimub 30.03.-06.04.2020 kl 17:00  Taotlemiseks on avatud meetmed: 1.2 Tooted ja...
11.03.2020
Targa Valiku Praktikumi avaseminar toimub 19.03.2020 kl 16:30 – 20:30 Lääne-Harju vallas Laulasmaa Koolis (aula, 2.k) ning keskendub säästvatele...