PAKKUMUSKUTSE Loode-Eesti veekogude puhkemajanduslikul eesmärgil kasutatavuse uuringule, tähtaeg 31.12.2019

PAKKUMUSKUTSE

Loode-Eesti veekogude puhkemajanduslikul eesmärgil kasutatavuse uuringule 

Sissejuhatus: Lääne-Harjumaa on rikas mitte ainult pika ja mitmekülgse mereranniku, aga ka rohkete jõgede (ja järvede) poolest. Samas on nende ressurss nii kohalike elanike kui külastajate seas vähe kasutatud. Projekti Veeturismi arendamine / Water Tourism Development käigus tuuakse jõgede ääres tegutsevad ettevõtjad, kogukonnad ja omavalitsuste esindajad kokku, selgitatakse välja peamised takistused veekogude suurema kasutatavuse osas ning püütakse leida võimalusi nende lahendamiseks. Osapooltele tutvustatakse teiste riikide kogemusi veeturismi arendamisel. Koostatakse veekogude puhkemajanduslikul eesmärgi kasutatavuse uuring.

Uuringu kirjeldus:

  • Uuringu piirkond hõlmab Haapsalu linna, Lääne-Nigula, Lääne-Harju, Harku, Saue, Saku ja Kiili  valla territooriumi ehk  Matsalu lahe põhjaosast (v.a Kasari jõgi) Tallinna linna piirini.
  • Kirjeldatud on Loode-Eesti olulisemate veekogude hetke olukorda turismi arendamise aspektist.
  • Välja on toodud piirkondlike arutelude tulemused, partnerite kogemused, juhtumid ja näited. 
  • Uuringus on antud ülevaade senistest uuringutest veekogude kohta, mida teostavad ülikoolid st vajalik on koguda andmeid Eesti Maaülikoolilt ja Tallinna Ülikoolilt.
  • Tulemusena on analüüsitud Loode-Eesti veekogude (rõhk jõgedel) kasutusvõimalusi, takistusi ja lahendusettepanekuid.

Pakkumus peab muuhulgas sisaldama:

  • osalemist kohtumistel, mis toimuvad uuringu piirkonnas 2020-2021. aastal umbes 4-5 korda. Ajad lepitakse kokku koostöös projektis osalejatega;
  • uuringu elluviimise ajakava;
  • uuringutulemuste esitlemist projekti viimasel kohtumisel;
  • pakkuja kogemust ja referentse antud valdkonnas, mis tagavad teenuse kvaliteedi;  
  • meeskonna kirjeldust.

Pakkumuse esitamise aeg: 31.12.2019, pakkumus tuleb esitada digiallkirjastatult e-posti aadressile info@vomentaga.ee

Töö esitamise tähtaeg: hiljemalt 01. juuni 2021.a

Pakkumuse eeldatav maksumus: kuni 5000 eurot (sealhulgas käibemaks, tellija ei ole käibemaksukohuslane)

Hindamine:

Pakkumuste hindamiseks moodustatakse vähemalt 3-liikmeline hindamiskomisjon.

Pakkumuse hindamise kriteeriumid on:

a. Pakkumuse kogumaksumus (osakaal 20%)

b. Eelnev samalaadiliste tööde kogemus ja referentsid (osakaal 30%)

c. Eesmärkide ja tegevuste elluviimise kirjeldus (osakaal 40%)

d. Pakkumuse vormistamise kvaliteet (10%) 

Iga hindaja võib anda iga kriteeriumi lõikes igale pakkujale 0-5 hindepunkti. Pakkumuse koondhinde saamiseks hindepunktid summeeritakse.

Pakkumuste tagasilükkamine:

Pakkumus lükatakse tagasi, kui:

a) pakkuja ei kvalifitseeru;

b) pakkumus ei vasta hinnaküsimises esitatud tingimusele;

c) pakkuja on esitanud lisatingimusi.

Hankijal on õigus lükata kõik pakkumused tagasi, kui kõige madalama hinnaga pakkumus ületab hankelepingu eeldatava maksumuse ja hankija finantseerimisvõimalused.

Selgituste saamiseks pöörduda: Lääne-Harju Koostöökogu projektijuht Eliko Kõiv, tel 5354 2379, e-post eliko.koiv@gmail.com

Koostööprojekti „Veeturismi arendamine"​ tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER meetmest.

Viimati lisatud uudised

03.08.2020
Ootame osalema veeturismi teemast huvitatud või sellega juba tegelevaid ettevõtjaid, avaliku sektori ja vesikondade kallastel tegutsevate kogukondade...
31.07.2020
Video kujutab ilusat, turvalist, ettevõtlikku ja külalislahket Loode-Eestit valiku aastatel 2014-2020 ellu viidud LEADER projektide näitel. Video...
28.07.2020
Loode-Eestis on tore ja turvaline elada lastel, noortel ja suurtel! Lääne-Harjumaa elukeskkonda tutvustavas videos näeme spordi- ja mänguväljakuid...