Tähelepanu! Alates 18 mai 2014 hakkab kehtima Leader määruse muudatus

Leader määruse muudatus, mis kakkab kehtima 18. mai 2014 

MUUDATUSED:

Põllumajandusministri 21. septembri 2012. a määruse nr 75 „Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta ning Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 12.05.2014 nr 23


Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 57^1  lõigete 3, 4 ja 6, § 57^2  lõike 4, § 58 lõike 5, § 59 lõike 5, § 60 lõike 4 ning § 62^1  lõike 2 alusel.

Põllumajandusministri 21. septembri 2012. a määrust nr 75 „Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta ning Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muudetakse järgmiselt:
 

1) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
„(31) Kui PRIA on rakenduskava heaks kiitnud kohalikule tegevusgrupile määratud kogu eelarve ulatuses, siis viimast heaks kiidetud rakenduskava võib muuta 2014. ja 2015. aastal kaks korda aastas.”;
 

2) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Toetatava tegevuse või investeeringuobjekti abikõlbliku kulu moodustab tegevuse elluviimiseks või investeeringu tegemiseks vajalike kulude, sealhulgas abikõlbliku tegevuse või investeeringu tähistamiseks vajaliku sümboolika maksumus.”;
 

3) paragrahvi 15 lõike 2 punkti 15 täiendatakse pärast sõnu „ühe mootorsõiduki ostmise või liisimise kulud” tekstiga „välja arvatud juhul, kui kasutusel olnud mootorsõiduk on muutunud kasutuskõlbmatuks.”;
 

4) paragrahvi 25 lõike 1 punkti 6 täiendatakse pärast sõna „väljavõte” sõnaga „allkirjastatud”;
 

5) paragrahvi 25 lõike 1 punkti 8 täiendatakse pärast sõna „allkirjad” tekstiosaga „välja arvatud massiürituste puhul”;
 

6) paragrahvi 26 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:
 „(4) PRIAl on õigus kohaliku tegevusgrupi toetuse väljamakseid mitte teha, kuni väljamakstud projektitoetuste summa kokku moodustab kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna kohta vähemalt 80% selle kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna kohta välja makstud kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse eelarvest.”;
 

7) paragrahvi 32 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt: 
„(1) Toetatava tegevuse või investeeringuobjekti abikõlbliku kulu moodustavad tegevuse elluviimiseks või investeeringu tegemiseks vajalike kulude, sealhulgas omanikujärelevalve, muinsuskaitselise järelevalve või teiste valdkondade järelevalve tegemise maksumus kokku kuni 3% investeeringuobjekti ehitustööde maksumusest ning abikõlbliku tegevuse või investeeringu tähistamiseks vajaliku sümboolika maksumus.”;
 

8) paragrahvi 32 lõike 4 punktis 13 ja § 34 lõikes 6 asendatakse sõnad „ettevõtja või mittetulundusühing” tekstiosaga „ettevõtja, mittetulundusühing või sihtasutus” vastavas käändes;
 

9) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:
„(81) Kui pärast projektitoetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist projektitaotluses kavandatud tegevus või investeering odavneb või projektitoetuse saaja loobub projekti elluviimisest, on kohalikul tegevusgrupil õigus teha vabanenud eelarvevahendite piires paremusjärjestusse seatud järgmise projektitaotluse kinnitamise otsus.”;
 

10) paragrahvi 41 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
 

„(2) Alates projektitoetuse taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab projektitoetuse taotleja või projektitoetuse saaja viivitamata PRIAt ja kohalikku tegevusgruppi kirjalikult:
1) ettevõtja ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest ja ettevõtte või selle osa üleminekust;
2) mittetulundusühingu või sihtasutuse ühinemisest, jagunemisest või lõpetamisest;
3) seltsingu lõppemisest;
4) kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemisest;
5) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest.”;
 

11) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:
 

„(3) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab projektitoetuse taotleja või projektitoetuse saaja viivitamata PRIAt ja kohalikku tegevusgruppi kirjalikult neilt nõusoleku saamiseks:
1) tegevuse või investeeringuobjektiga seotud muudatusest, välja arvatud §-s 43 sätestatud juhul;
2) projektitoetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu projektitoetuse taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.”;
 

12) paragrahvi 42 lõike 6 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;
 

13) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:
„(10) Paragrahvi 34 lõigetes 7 ja 71 nimetatud projektitoetuse puhul, mis on käsitatav vähese tähtsusega abina, kohaldatakse alates 1. juulist 2014 komisjoni määrust (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8). Projektitoetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisel lähtutakse muu hulgas nimetatud määruse artikli 5 punktis 1 sätestatud kumuleerimise reeglitest.”

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

Viimati lisatud uudised

26.08.2021
Puhume purjesse toetusmeetmesse saab jätkuvalt projekte esitada. Hindamiskomisjoni ettepanekul on taotlusvormil mõned muudatused (nt võimalus kirja...
25.08.2021
Toetusmeetme Puhume Purjesse hindamiskomisjon vaatas läbi 13 taotlust, mis olid esitatud 11.augustiks 2021 ja otsustas toetada alljärgnevaid...
09.08.2021
Toetusmeetme Puhume purjesse esimene hindamine toimub 16.augustil, seega ootame taotlusi hiljemalt 11.augustil 2021 kell 17:00! Hiljem esitatud...