5 * Nature ja DEVICE projekti koosolek Serbias

18.05.2023-22.05.2023 osales Lääne-Harju Koostöökogu DEVICE - Developing European Volunteers International Civic Engagement kolmandal rahvusvahelisel koosolekul ja kogemusreisil Irig vallas Serbias. Projekt on rahastatud „Kodanike Euroopa“ programmi kaudu, millega toetatakse algatusi ja tugevdatakse teadlikkust Euroopa lähiajaloost ja suurendatakse kodanikuosalust ELi tasandil. DEVICE projekti prioriteedid on vabatahtlike kaasamine kogukonda ja ühiskondliku ellu ning Euroopa vabatahtlike rahvusvahelise kodanikuühiskonna arendamine.

Lisandväärtust lisas kogemusreisile fakt, et koosolek oli ühendatud kahe teise rahvusvahelise projekti koosolekuga. Projektide põhiselt toimusid eraldi konverentsid, aga õppereisid ning networking oli korraldatud koos. Selliselt osales õppereisil ka 5 * Nature + projekti (mille tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER meetmest) Loode-Eesti Geopargi arengukava projekti esindaja ja „FACES“ „Kodanike Euroopa“ projektis esindajad.

Rahvusvahelisel koosolekul osales kokku delegaate Euroopa 12 riigist. LHKK `esindasid Kairi Niinepuu- Mark Lääne-Harju kogukondlik algatus Roheline Vald MTÜ ning LHKK rahvusvaheliste projektide koordinaator Kaire Luuk.

Külastuse käigus toimus konverents, külastati erinevaid toidutootjaid, põllumajandus messi,  kohalikke ettevõtlusprojekte ning potentsiaalset UNESCO geoparki „Fruska Gora“. Potentsiaalne geopark hõlmab Fruska gora mäeala (kõrgeim tipp Crveni Cot 539 m kõrgusel), mis omakorda hõlmab 80000 ha suurimat osa Fruska gora rahvuspargist (25525 ha). Fruska gora massiiv koosneb erinevatest kivimitüüpidest, mis pärinevad paleosoikumi, mesosoikumi, tertsiaari ja kvaternaari ajastust. Sellist keerulist geoloogilist struktuuri rikastavad endise Pannoonia mere põhja ladestikes säilinud fossiilne taimestik ja loomastik. Fruska Gora taimestik on rikkalik ja mitmekesine ning hõlmab umbes 1500 liiki, loomastik on rikkalik ja hõlmab peamiselt ornitofaunat, mille arvukus on üle 200 liigi. Fruska Gora on tuntud ka oma 17 õigeusu kloostri poolest, mis on ehitatud ajavahemikul 15. sajandist kuni 18. sajandini.

Potentsiaalse geopargi kohaliku kogukonna arengu oluline osa on loodus- ja kultuuriajalooliste võimaluste kaasamine turismipakkumisse (matkamine, jalgrattasõit, jahipidamine, kalapüük, etnoturism, geoturism jne). Fruska Gora rahvuspargi esindajad väitsid, et hetkel on jäänud geopargi taotlus ootele tänu riigi ja kohalike esindajate hea koostöö puudumisele.

Hetkeseisuga on Serbia Djerdapi piirkond esimene UNESCO ülemaailmsesse geoparkide võrgustikku kantud ala Serbias ja park asub Serbia kirdeosas.

Kairi Niinepuu- Mark tagasiside

Serbia õppesõit oli väga silmaringi arendav ja ületas ootuseid kõigil tasanditel.

Serbia kui euroopalik partner. Kontaktid kohalike inimestega võimaldasid head ülevaadet generatsioonide vahelistest mõttemaailma erinevustest ja noorema põlvkonna euroopalikust mentaliteedist. Asjaajamine ning suhtlus on ajaefektiivsed, minimaalselt bürokraatiat, hinnatakse isiklikku suhtlust, inimlikkust, ajalist täpsust ning lubadustest peetakse kinni. Laialdaselt kõneldakse inglise keelt, sh ka vanemas eas inimeste poolt, mis oli samuti üllatuseks. Kõik eelneva annab usku, et Serbia kui EL kandidaatriigi koostöö on võimalik ärikultuuride sarnasuse tõttu.

Toiduainetööstus. Sain võimaluse tutvuda kohalike toodetega nii programmisisese messi kui kaubandusvõrgu kaudu. Jäi silma, et toiduainetööstus kasutab euroopalikke tähistusmärgistusi, sh allergeenide märkimise reeglistikku. Toiduainetööstuses on põhimõtteks kasutada maksimaalset kohalikku toorainet ning tähelepanu pööratakse tooraine puhtusele ning maksimaalselt keemiavaba toote saavutamisele. Sain võimaluse suhelda puuviljade ja marjade kuivatamise eksperdiga, kes on ise väljatöötanud kuivatustehnika ning tema tootmise lõpptulemus avaldas väga muljet. On soov lähemalt tehnoloogiat uurida, kontaktid olemas. Paraku suhtleb esindaja vaid Serbia keeles.

Rohepööre. Lennujaamast kohaliku külani on tunnetada ka rohelise mõtteviisi loomulikkust. Eelkõige paistsid silma valdkondades elurikkus, mis väljendus niitmata üldkasutatavates alades, jäätmemajanduses, süsinikuneutraalsuse saavutamisel (lennujaama eesmärk) ja toidukao vältimises. Märkasin, et on tavaks järelejäänud toit restoranides kaasa pakkida. Olgugi, et toitu pakutakse külluses, siis toidu äraviskamine on taunitav.

Rahvusvaheline kontaktvõrgustik. Programmi raames oli võimalus avardada rahvusvahelist kontaktvõrgustikku, mis tõi mõttesse mitmeid ühisprojektide võimalikke teemasid. Projektipäevade jooksul sai saavutatud tõsiselt hea kontakt eelkõige Malta, Slovakkia ja Portugali esindajatega, kellega loodetavasti saame võimaluse uuteks kohtumisteks.

Kokkuvõttes võin öelda, et see projektikogemus oli minu jaoks väga arendav, kontaktvõrgusrtikku laiendav ning Serbia levinud kuvandit kardinaalselt muutev.

Kuupäev: 
Pühapäev, 18. Juuni 2023