LHKK 2022 kevadise meetmevooru paikvaatlus ja protokoll

Meede 2.1 ja 2.2 hindamiskomisjoni koosoleku protokoll 

Vasalemma                                                                                                    
09. mai 2022
Koosoleku algus kell 09:30 lõpp 18:30


Lääne-Harju Koostöökogu (LHKK) hindamiskomisjon (meede 2), koosseisus Gerli Veeleid, Taimi Viidna, Mari-Liis Dolenko, Urmas Lepik ja Helen Haab.

● Meede 2.1 „Kogukond“, mille eelarve maht oli kokku 37 028,89 eurot
● Meede 2.2 „Elukeskkond“, mille eelarve maht oli kokku 114 789,60 eurot


Päevakord

1. Paikvaatlus

2. Hindamiskomisjoni arutelu

3. Paremusjärjestuse ettepaneku koostamine

 

Päevakorrapunkt 1.

Paikvaatlus. Hindamiskomisjon sõitis läbi kõik projektitaotlejad. Lisaküsimusteks ja vastamiseks oli kõigil aega 10-15 min.

Päevakorrapunkt 2. Hindamiskomisjoni arutelu.

Hindamiskomisjon hindas Meede 2.1 „Kogukond“ ning Meede 2.2 „Elukeskkond“, projektitoetuse taotlusi perioodil 14. aprill – 09. mai 2022. Hindamiskomisjoni liikmed hindasid eraldi igat projektitaotlust andes igale hindamiskriteeriumile
punktid skaalal 1-5 koos põhjendustega ning täites iga projekti kohta eraldi hindamislehe PRIA e-teenuse keskkonnas vastavalt maaeluministri 23.10.2015 määruse nr 11 “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” § 21 lg 4 p 4.

Päevakorrapunkt 3. Paremusjärjestuse ettepaneku koostamine.

Hindamiskomisjoni koostatud paremusjärjestuse ettepanekus kajastuvad kõik hinnatud taotlused saadud punktide järjekorras. Projektidele on kehtestatud lävend 60% maksimum-punktidest. Juhul kui projekt saab koondhinde alla 60% võimalikest
maksimaalsetest punktidest, ei tehta antud projekti osas rahastamise ettepanekut, seda isegi juhul, kui meetmes on vabu rahalisi vahendeid.

Koondhinnete alusel moodustus projektitaotluste paremusjärjestus meetme 2.1 ja 2.2 kohta, mis on esitatud käesoleva protokolli lisana 1 “Meede 2.1 „Kogukond“ ning Meede 2.2 „Elukeskkond“ projektitaotluste hindamise protokoll”. Meetme 2.2 „Elukeskkond“ paremusjärjestuse viimasele projektile teha osalise rahastuse ettepanek.

OTSUSTATI:

2.1 Vastavalt hindamistulemustele teha Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolekul ettepanek

paremusjärjestuse kinnitamiseks meetmetes “ Meede 2.1 „Kogukond“ ning Meede 2.2 „Elukeskkond“ järgmiselt :

Meede 2.2 Elukeskkond projektitaotluste paremusjärjestus

Meede 2.1 Kogukond projektitaotluste paremusjärjestus

Hindamiskomisjoni liikmed: Gerli Veeleid, Taimi Viidna, Mari-Liis Dolenko, Urmas Lepik ja Helen Haab.

Menetlustoimingu juures viibijate nimed ja allkirjad: Meetmejuhid Marianne Adson ja Ellin Sarapson.
 

 

Monika Evartov

LHKK Büroojuht
Meede 1.2 protokolli koostaja

Helen Haab

Hindamiskomisjoni esinaine

Kuupäev: 
Esmaspäev, 9. Mai 2022