LHKK 2022 kevadise meetmevooru paikvaatlus ja protokoll II

Meede 1.2 Tooted ja teenused projektitaotluste hindamiskomisjoni koosoleku protokoll nr.2

Vasalemma                                                                                                    
05. mai 2022
Koosoleku algus kell 09:30 lõpp 18:30

Lääne-Harju Koostöökogu (LHKK) hindamiskomisjon (meede 1.2), koosseisus Gerli Veeleid, Tiina Sergo, Taimi Viidna, Mari-Liis Dolenko, Triin Kallas.


Päevakord

1. Paikvaatlus

2. Hindamiskomisjoni arutelu

3. Paremusjärjestuse ettepaneku koostamine

4. Rummu Järv OÜ projekti “Paekalda Puhkekeskuse grillköögi rajamine, vastuvõtuvõimekuse ja külastustingimuste parandamine”(viitenumber 19202000462) muudatuse kooskõlastamine.


 

Päevakorrapunkt 1. Paikvaatlus

Hindamiskomisjon sõitis läbi kõik projektitaotlejad. Lisaküsimusteks ja vastamiseks oli kõigil aega 10-15 min. Lisaks kohtuti Rummu Järv OÜ esindajatega.

Päevakorrapunkt 2. Hindamiskomisjoni arutelu

Hindamiskomisjon hindas meetmesse 1.2 „Tooted ja teenused“ projektitoetuse taotlusi perioodil 14. aprill – 04. mai 2022. Hindamiskomisjoni liikmed hindasid eraldi igat projektitaotlust andes igale hindamiskriteeriumile punktid skaalal 1-5 koos põhjendustega ning täites iga projekti kohta eraldi hindamislehe PRIA e-teenuse keskkonnas vastavalt maaeluministri 23.10.2015 määruse nr 11 “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” § 21 lg 4 p 4.

Päevakorrapunkt 3. Paremusjärjestuse ettepaneku koostamine

Hindamiskomisjoni koostatud paremusjärjestuse ettepanekus kajastuvad kõik hinnatud taotlused saadud punktide järjekorras. Projektidele on kehtestatud lävend 60% maksimum-punktidest. Juhul kui projekt saab koondhinde alla 60% võimalikest maksimaalsetest punktidest, ei tehta antud projekti osas rahastamise ettepanekut, seda isegi juhul, kui meetmes on vabu rahalisi vahendeid.

Koondhinnete alusel moodustus projektitaotluste paremusjärjestus meetme 1.2 kohta, mis on esitatud käesoleva protokolli lisana 1 “Meede 1.2 projektitaotluste hindamise protokoll”.

OTSUSTATI:

2.1 Vastavalt hindamistulemustele teha Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolekul ettepanek paremusjärjestuse kinnitamiseks meetmes 1.2 „Tooted ja teenused“ järgmiselt:

Lisa. 1 projektitaotluste paremusjärjestus meetme 1.2 kohta

Päevakorrapunkt 4. Rummu Järv OÜ projekti “Paekalda Puhkekeskuse grillköögi rajamine, vastuvõtuvõimekuse ja külastustingimuste parandamine” (viitenumber 19202000462) muudatuse kooskõlastamine.

Meetmejuht Ellin Sarapson selgitas muudatust, millega taotleja soovib jätta ära väliköögi ehitusliku osa koos projekteerimisega ning luua köögi ja paigaldada soetatava inventari juba olemasolevasse ruumi. Samuti soovib taotleja loobuda prügimajast, kuna leidsid lahenduse loodusliku heki näol. 

Eeltoodud  muudatustega  vabanenud vahendite arvelt soovib taotleja soetada ühe põhilisi investeeringuid – suure peotelgi ja põranda, mille hinnad on esialgsete pakkumistega võrreldes märgatavalt suurenenud. Samuti katta köögitehnika, kütteseadmete ja laudade hinnatõusu.  
Taotleja ei muuda projekti eesmärke ning toetuse summa ei suurene.


Ettepanek: Kinnitada Rummu Järv OÜ muudatustaotlus, kui projekti eesmärk jääb samaks ja saab täidetud.
OTSUSTATI: Vastu võetud, 4 poolt ja üks erapooletu.

Hindamiskomisjoni liikmed: Gerli Veeleid, Tiina Sergo, Taimi Viidna, Mari-Liis Dolenko, Triin Kallas

Menetlustoimingu juures viibijate nimed ja allkirjad: Meetmejuhid Marianne Adson ja Ellin Sarapson.

 

Monika Evartov

LHKK Büroojuht
Meede 1.2 protokolli koostaja

 

Tiina Sergo

Hindamiskomisjoni esinaine

                       

 

Kuupäev: 
Neljapäev, 5. Mai 2022